top of page

Algemene voorwaarden retraite

Artikel 1. Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen De Draad van Ariadne bv en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

 

Artikel 2. Inschrijven voor een retreat

Inschrijven voor een retreat kan via de coaching website van De Draad van Ariadne bv, nl. ariadnewils.be of via een e-mail naar hallo@ariadnewils.be

Na ontvangst van je aanvraag voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, zal De Draad van Ariadne bv contact met de klant opnemen voor een intakegesprek. Pas na toezegging na een kennismakinggesprek komt het tot een definitieve overeenkomst tot deelname. Je gaat daarmee akkoord met deze voorwaarden.

De Draad van Ariadne bv stuurt hierna de factuur. Om je inschrijving en deelname definitief te maken, dient het bedrag van de factuur minimaal 30 dagen voor aanvang van de retreat te zijn overgemaakt, onder vermelding van het factuurnummer en naam. Na ontvangst daarvan heb je definitief een plaats in de retreat. Zie bij artikel 4. De betaling voor meer details.

De Draad van Ariadne bv behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen of om andere reden(en), de retreat te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum.
De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Kan je er niet bijzijn op de voorgestelde nieuwe datum? In dat geval krijg je jouw reeds betaald bedrag van onze factuur terug.

De Draad van Ariadne bv is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de retreat.

 

Artikel 3. Annulatie van een inschrijving voor een retreat

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Je kan jouw inschrijving voor de retreat kosteloos annuleren tot dertig (30) dagen voor aanvang van de retreat.

  • Bij een annulatie op minder dan dertig (30) dagen voor de start van de retreat blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Hier kan enkel een uitzondering gemaakt worden indien jij een juiste vervanger voor jouw plaats kan vinden.

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar hallo@ariadnewils.be

 

Artikel 4. De betaling

Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW voor bedrijven en inclusief BTW voor particulieren.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van verzending ervan.
In geval van late inschrijving (dus minder dan dertig (30) dagen voor de aanvang van de retreat), dient de factuur in elk geval betaald te zijn 30 dagen vóór de start van de retreat.
In geval van zeer late inschrijving (dus kort voor de aanvang van de retreat), dient de factuur onmiddellijk te worden betaald, en in elk geval minstens 2 werkdagen vóór de start van de retreat.

De factuur moet volledig betaald zijn vooraleer je mag deelnemen aan de retreat.

De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van De Draad van Ariadne bv worden betaald. De Draad van Ariadne bankrekening : BE55735047981844

Indien de klant niet akkoord gaat met de factuur, dient zij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk te protesteren.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% intrest verschuldigd.

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 125 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendom

1. De Klant erkent dat alle informatie die het voorwerp uitmaakt van of vatbaar is voor intellectueel- of industrieel eigendomsrechtelijke bescherming, zoals onder meer (zonder daartoe beperkt te zijn) alle teksten, afbeeldingen, schema’s, lijsten, scripts, lay-out, logo’s, merken, beeld- en filmmateriaal, software of databanken (hierna de ‘Intellectuele Eigendom’) die De Draad van Ariadne bv aan de Klant ter beschikking stelt in het kader van de deelname aan of de inschrijving voor de activiteiten of producten van De Draad van Ariadne bv door de Klant, uitsluitend de eigendom is van De Draad van Ariadne bv of waarvoor De Draad van Ariadne bv een exclusief gebruiksrecht heeft. Alle rechten op de Intellectuele Eigendom zijn wereldwijd voorbehouden. Dit geldt eveneens voor alle Intellectuele Eigendom die aan de Klant ter kennis komt, medegedeeld of ter beschikking gesteld wordt tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst met De Draad van Ariadne bv. De Klant kan de Intellectuele Eigendom enkel maar gebruiken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met De Draad van Ariadne bv, dit is steeds een strikt persoonlijk gebruik.

2.  In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant onmiddellijk elk gebruik van de Intellectuele Eigendom stopzetten en, indien van toepassing, op het eerste verzoek van De Draad van Ariadne bv die Intellectuele Eigendom teruggeven aan De Draad van Ariadne bv.

3.  De Klant erkent de geldigheid van de Intellectuele Eigendom en zal er zich van onthouden om deze Intellectuele Eigendom op enigerlei wijze aan te tasten (onder meer maar niet beperkt tot het geval van namaak) of er op enigerlei wijze zelf of via een derde een depot of registratie voor aan te vragen.

 4.  Niets van de Intellectuele Eigendom, zelfs gedeeltelijk, mag door de Klant openbaar gemaakt worden, gereproduceerd worden, vertaald of aangepast onder enige vorm ook of op enige wijze, hierin begrepen, maar niet daartoe beperkt: druk, offset, fotokopie, digitale, elektronische of optische beeldopname, scanning, microfilm, geluidsopname, band of plaat, of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, behoudens de uitdrukkelijke, schriftelijk en voorafgaande toestemming van De Draad van Ariadne bv of van de rechthebbende. Voorgaande geldt eveneens voor het reproduceren, het vertalen of aanpassen (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt persoonlijk van aard is of (iii) voor het overnemen in enig nieuwsmedium (dagblad, krant, nieuws- of weekblad, tijdschrift of nieuwszender (al of niet in digitale vorm of online).

5.  Schendingen door de Klant op de bepalingen van dit artikel zullen aanleiding geven tot passende maatregelen en vorderingen tot schadevergoedingen door De Draad van Ariadne bv met inbegrip van alle gerechtskosten, kosten van (technische) bijstand en onverminderd de toepassing van de overige sancties die De Draad van Ariadne bv ter beschikking staan uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de wettelijke regels terzake.

 

Artikel 6. Disclaimer

Deelname aan een retreat bij De Draad van Ariadne bv gebeurt altijd op eigen en vrijwillige basis van de deelnemer zelf. De inzet en betrokkenheid bij de retreat van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat. De Draad van Ariadne bv kan hierdoor geen garantie geven voor het gewenste resultaat dat een deelnemer vooraf zelf heeft bepaalt.

Mensen die onder behandeling van een medisch specialist zijn (zoals een arts of psychiater) raden wij aan om voor de inschrijving van een training advies in te winnen bij deze medisch specialist om te bepalen of de timing van de training het juist moment is of überhaupt past in het behandelplan.

Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kunt u De Draad van Ariadne bv en/of de coach niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.

De Draad van Ariadne bv en/of de coach is niet verantwoordelijk voor het effect van de workshop, de wandelingen, de gesprekken, enz. op de gezondheid van een deelnemer en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van hiervan.

Persoonlijke eigendommen zijn tijdens de training in beheer van de deelnemer zelf. De Draad van Ariadne bv kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Tijdens de retreat creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij het gehuurde pand met alle toebehoren, en elkaar met respect -en al het besprokene vertrouwelijk- behandelen.
De Draad van Ariadne bv heeft het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de retreat te ontzeggen. Alle schade die de deelnemer berokkent, worden integraal op de deelnemer verhaalt.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen De Draad van Ariadne bv en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen De Draad van Ariadne bv en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van De Draad van Ariadne bv.

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van De Draad van Ariadne bv zijn bevoegd in geval van een geschil.

 

Artikel 8. Varia

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.

bottom of page