top of page

Wettelijke blabla, privacy en koekjes

Disclaimer

Deze website is eigendom van De Draad van Ariadne bv.

De Draad van Ariadne bv
Amandus Geenenlaan 10 bus 201
B-2100 Deurne (Antwerpen)

0474/38.50.53

hallo@ariadnewils.be

BTW BE 0675.606.483
RPR Antwerpen – Afdeling Antwerpen

 

Algemene Voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Draad van Ariadne bv of rechthoudende derden.

Auteursrechten

Het cursusmateriaal, video’s, presentaties, (digitale) boeken, publicaties, blogposts  en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de auteur(s).

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Draad van Ariadne bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Draad van Ariadne bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Draad van Ariadne bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Draad van Ariadne bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Draad van Ariadne bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Draad van Ariadne bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De Draad van Ariadne bv en Ariadne Wils is niet verantwoordelijk voor lichamelijke kwetsuren. Als deelnemer aan een belevingswandeling, evenement, coachingtraject, opleiding of seminarie verklaar je afstand van verhaal te doen ten opzichte van De Draad van Ariadne bv, haar bestuurder en eventuele onderaannemers. Hetzelfde geldt voor verlies van data of schade aan computers, servers, smartphones, tablets of andere hardware in het bedrijf of voor schade aan voertuigen, kledij, schoenen, brillen, horloges of alle andere accessoires en bezittingen.

Elke deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor haar verplaatsingen, haar bagage en de activiteiten waaraan zij verkiest deel te nemen.

De Draad van Ariadne bv, haar bestuurder en onderaannemers tracht de veiligheid van elke deelnemer maximaal te garanderen via het nemen van gepaste maatregelen.  Door je inschrijving verbind je jou er toe alle wettelijke en voorziene veiligheidsvoorschriften ook integraal op te volgen en verklaar je geen symptomen van het COVID-19 virus te vertonen. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat echter op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. De deelnemer erkent dan ook diens vrijwillige aanwezigheid op eigen risico en aanvaardt dat De Draad van Ariadne bv, haar bestuurder en onderaannemers niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, noch van financiële of lichamelijke aard, indien de deelnemer toch een besmetting met het COVID-19 virus zou oplopen.

 

Annulatie, heirkracht, overmacht

Inschrijvingen voor belevingswandelingen, trajecten, opleidingen, projecten, evenementen, seminaries zijn bindend.

Belevingswandelingen georganiseerd in België:

Kosteloos annuleren kan ten laatste 2 dagen voor aanvang van de belevingswandeling. Bij niet-opdagen zonder verwittiging is steeds 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Annuleren kan per mail, SMS, tekstbericht of schriftelijk maar is enkel geldig na ontvangstbevestiging van ons.

Belevingswandelingen georganiseerd in het buitenland:

Kosteloos annuleren kan ten laatste 7 dagen voor aanvang van de belevingswandeling. Bij annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij niet-opdagen zonder verwittiging is steeds 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Annuleren kan per mail, SMS, tekstbericht of schriftelijk maar is enkel geldig na ontvangstbevestiging van ons.

Trajecten, opleidingen, projecten, evenementen, seminaries die maximaal 1 (één) dag duren én georganiseerd worden in België:

Kosteloos annuleren kan ten laatste 14 dagen voor aanvang van trajecten, opleidingen, projecten, evenementen, seminaries. Bij annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang van trajecten, opleidingen, projecten, evenementen, seminaries is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij niet-opdagen zonder verwittiging is steeds 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Annuleren kan per mail, SMS, tekstbericht of schriftelijk maar is enkel geldig na ontvangstbevestiging van ons.

Trajecten, opleidingen, projecten, evenementen, seminaries die langer dan 1 (één) dag duren én georganiseerd worden in België:

Kosteloos annuleren kan ten laatste 21 dagen voor aanvang van trajecten, opleidingen, projecten, evenementen, seminaries. Bij annulatie minder dan 21 dagen voor aanvang van trajecten, opleidingen, projecten, evenementen, seminaries is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij niet-opdagen zonder verwittiging is steeds 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Annuleren kan per mail, SMS, tekstbericht of schriftelijk maar is enkel geldig na ontvangstbevestiging van ons.

Inspanningsverbintenis

Wij zijn niet aansprakelijk indien de belevingswandelingen, trajecten, opleidingen, projecten, evenementen, seminaries niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen. Voor projecten en andere opdrachten gaan we geen resultaatsverbintenis maar een inspanningsverbintenis aan.

 

Betalingsvoorwaarden

Je plaats is pas definitief gegarandeerd na betaling van de volledige kostprijs.

Alle facturen zijn binnen de 14 dagen na factuurdatum te betalen.

Bij laattijdige betaling worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en wordt het totaalbedrag van rechtswege vermeerderd met een schadevergoeding van 10% met een minimum van €100.
Vanaf de vervaldatum worden er tevens verwijlintresten gerekend aan 1,5% per maand.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst onmiddellijk en éénzijdig te beëindigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Privacyverklaring

De Draad van Ariadne bvba hecht belang aan uw privacy.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de geldende wettelijke bepalingen.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van De Draad van Ariadne bvba wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Draad van Ariadne bvba treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Draad van Ariadne bv

Amandus Geenenlaan 10 bus 201

B-2100 Deurne (Antwerpen)

0474/38.50.53

hallo@ariadnewils.be

BTW BE 0675.606.483
RPR Antwerpen – Afdeling Antwerpen

Verwerkers

De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker:

Mailchimp

Teamleader

MS Outlook

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.  Het betreft dus persoonsgegevens van zowel huidige als potentiële cliënten en/of huidige of potentiële leveranciers.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Het doel en de grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

LEVEREN VAN DIENSTEN

Wij verzamelen persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren en voor een vlotte verwerking van uw vraag, zoals het maken van een offerte of het voeren van correspondentie.

Zo verzamelen wij identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening- en BTW-nummer.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Wij verwerken persoonsgegevens teneinde onze boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van De Draad van Ariadne bvba, met name de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten en anderzijds tot de noodzaak voor uitvoering van de overeenkomst met de klant.

ONDERHOUD KLANTENRELATIE – DIRECT MARKETING

Indien u klant bent, gebruiken wij uw contactgegevens om te informeren naar de werking van onze producten en diensten en het eventueel aanbieden van nieuwe producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.  Het versturen van dit soort van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang.  Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven of informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen.  Dankzij deze gegevens, kunnen wij u via elektronische weg commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Delen van de gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren en indien we hier wettelijk verplicht toe zijn.

Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Uw persoonlijke gegevens zullen bewaard worden in ons mailingsysteem Mailchimp, CRM pakket Teamleader en ons e-mailprogramma MS Outlook.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken.

HET RECHT OP TOEGANG

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen aangaande de verwerkte persoonsgegevens en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die De Draad van Ariadne bvba over u bewaart.

HET RECHT OP VERBETERING

U heeft het recht om uw  persoonsgegevens te laten bijwerken of eventueel foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.

HET RECHT OP VERWIJDERING EN BEPERKING

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten eventueel niet geleverd kunnen worden.
U kan ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

HET RECHT VAN BEZWAAR

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

RECHT VAN ONVERDRAAGBAARHEID

U beschikt over het  recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te laten overdragen.

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Gegegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

 

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot De Draad van Ariadne bvba, p/a Coworking The Park Residence, Turnhoutsebaan 287 bus 12, B-2100 Deurne (Antwerpen), info@dedraadvana.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

In voorkomend geval kan u ook uw account op onze website en mailing lijst raadplegen.

Termijn van bewaring van uw gegevens

Uw gegevens bekomen via het contactformulier van onze website worden opgeslagen zolang de communicatie loopt.

Uw gegevens bekomen via het inschrijfformulier van de nieuwsbrief worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft.

Uw gegevens bekomen bij het aankopen van een product/dienst, worden bewaard zolang deze nodig zijn voor onze dienstverlening met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderhoud van de klantenrelatie.

Algemeen gezien bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant/opdrachtgever meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant/opdrachtgever erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant/opdrachtgever zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op KLANT kan verhaald worden.

Cookies

Wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het voor ons mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Voor meer informatie kan u hieronder het cookiebeleid raadplegen.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites en apps van De Draad van Ariadne bvba,  Amandus Geenenlaan 10 bus 201, B-2100 Deurne (Antwerpen)

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan je vinden op www.allaboutcookies.org.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Wij gebruiken cookies om:

  • het gebruik en de functionaliteiten van onze website te verbeteren;

  • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen.

 

Cookielijst

Anti-Spam

Google Analytics

Sessie Cookies - PHPSESSID - First-party - Totdat je de browser sluitDeze cookie duidt een gebruikerssessie aan en is een verwijzing naar een uniek sessie ID die door de website gezet wordt (PHP).

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

  • Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

  • Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt) .
    Voor het gebruik van Google Analytics werd een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.  Uw gegevens zullen anoniem worden verwerkt en het delen van gegevens werd uitgeschakeld.  Er zal geen gebruik gemaakt worden van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

  • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

We maken ook gebruik van web beacons (of clear gifs) in combinatie met cookies. Een web beacon is een kleine grafische afbeelding (normaal gezien 1 pixel x 1 pixel) in een mail of website waardoor het gedrag van gebruikers van een website kan worden geanalyseerd.

Hoe kan je je cookies beheren?

Dankzij reclame kun je de meeste websites gratis bezoeken. Hierdoor zijn de advertenties beter afgestemd op je interesses. Als je de cookies uitzet krijg je nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op jouw voorkeuren. Bovendien moet je eventuele inloggegevens (paswoord, username) elke keer opnieuw intypen als je de cookies die jouw voorkeuren onthouden uitschakelt.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe je je browser kan instellen, vind je via de ‘Help’-knop op je browser of via de volgende links:

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dien je ervoor te zorgen dat je cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Daarnaast kan je op volgende sites kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

bottom of page