top of page

Algemene voorwaarden workshop

Bij inschrijving in één van onze live events, is deze inschrijving steeds definitief en is er na inschrijving geen terugbetaling mogelijk. Tenzij:

  • Indien u uw inschrijving annuleert tot 1 maand voor de start van het live event, dient u nog steeds 50 % van het inschrijvingsbedrag te betalen.

  • In uitzonderlijke omstandigheden en onderling overleg mag uw ticket worden doorgegeven.

Als u zich inschrijft voor een live event gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden

1. Wettelijke informatie

De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke dienstverlening die De Draad van Ariadne bv verleent aan de klant. 

De Draad van Ariadne bv, met maatschappelijke zetel Amandus Geenenlaan 10 bus 201 te 2100 Deurne (Antwerpen).

Telefoon: 0474 38 50 53

Website: www.ariadnewils.be

E-mail: hallo@ariadnewils.be  

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer 675.606.483 en met btw-nummer BE0675.606.483.

2. Definities

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

Onderneming: elk van volgende organisaties :

   (a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;

   (b) iedere rechtspersoon;

   (c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Niettegenstaande het voorgaande zijn geen ondernemingen, behoudens voor zover anders bepaald in de hierna volgende boeken of andere wettelijke bepalingen die in dergelijke toepassing voorzien :

   (a) iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk heeft en die ook in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie;

   (b) iedere publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op een markt;

   (c) de Federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de hulpverleningszones, de prezones, de Brusselse Agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van De Draad van Ariadne bv aan de klant en vormen bijgevolg integraal het contractueel kader van de relatie tussen De Draad van Ariadne bv en de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst. 

Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de klant aan De Draad van Ariadne bv, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden. 

Afspraken die afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden vervangen enkel het beding of bedingen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant (indien rechtspersoon) uit. 

4. Dienstverlening

Als professionele coach biedt De Draad van Ariadne bv diensten aan die betrekking hebben op mentale en lifecoaching, zowel persoonlijk als in groep. Het aanbod van De Draad van Ariadne bv bestaat zowel uit B2C- als B2B-dienstverlening.

De partijen bepalen het precieze voorwerp en tarief van de dienstverlening van De Draad van Ariadne bv bij aanvang van de dienstverlening en, indien nodig, kan het voorwerp en het tarief van de dienstverlening nog aangepast of uitgebreid worden bij de verdere uitvoering. Het eventuele aanpassen of uitbreiden van de dienstverlening kan vormvrij gebeuren en kan onder meer blijken uit correspondentie, het geven van opdrachten, de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties,de betaling van facturen of het gebrek aan tijdig protest van facturen.

De Draad van Ariadne bv doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de klant een beroep op derden. 

Elk advies dat door De Draad van Ariadne bv gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de klant en wordt enkel gegeven in het kader van de dienstverlening waarvoor het gegeven is. Een advies van De Draad van Ariadne bv mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De klant aanvaardt dat hij een advies van De Draad van Ariadne bv niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de klant, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege De Draad van Ariadne bv ten opzichte van hen). De contractuele verplichtingen van De Draad van Ariadne bv gelden enkel tegenover de klant en strekken zich niet uit tot derden, tenzij indien De Draad van Ariadne bv deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

De klant vrijwaart De Draad van Ariadne bv en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de klant en/of de dienstverlening die voor de klant is verricht. 

Het is de klant verboden om gesprekken met De Draad van Ariadne bv op te nemen via ongeacht welke drager dan ook. Elke inbreuk hiertegen zal De Draad van Ariadne bv het recht geven om een klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

5. Intellectuele eigendom

De Draad van Ariadne bv behoudt een auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat De Draad van Ariadne bv ontwikkelt, voor of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën en haar know-how. De Draad van Ariadne bv zal ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar verslagen, schriftelijke adviezen, werkdocumenten en andere documenten van De Draad van Ariadne bv aan de klant bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.

6. gebruik informatie

De klant gaat ermee akkoord dat De Draad van Ariadne bv persoonlijke gegevens van haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders mag gebruiken voor het verlenen van haar diensten.

De klant garandeert dat hij de toestemming van de personen heeft bekomen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. 

De klant gaat ermee akkoord dat De Draad van Ariadne bv uitspraken, quotes en inzichten van groepsevenementen kan gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals onder meer maar niet beperkt tot het delen ervan op sociale media. 

7. Gebruik van de verslagen, rapporten, adviezen en andere documenten van De Draad van Ariadne bv 

Alle cursussen, verslagen, brieven en andere documenten waarin De Draad van Ariadne bv teksten, adviezen of andere informatie aan de klant in verband met haar diensten overmaakt zijn uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de klant en dit voor het doel omschreven in de offerte. De Draad van Ariadne bv zal haar werk niet organiseren of uitvoeren om een derde partij toe te laten zich erop te baseren. 

De resultaten van de diensten van De Draad van Ariadne bv mogen niet worden overgemaakt aan enige andere persoon of worden gebruikt voor enig ander doel zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van De Draad van Ariadne bv.

De Draad van Ariadne bv zal geen enkele aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige andere derde partij die in het bezit zou komen van de resultaten van de diensten.

8. Het hoerroepingsrecht

Het herroepingsrecht zoals dat wordt voorgeschreven door artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht is uitsluitend van toepassing op consumenten. Ondernemingen genieten niet van het herroepingsrecht.

8.1. informatie over het herroepingsrecht 

Voor de opleidingen “de gasten van Veerle”, “mijn ademruimte – online begeleiding”, “ademruimte – het boek” en “persoonlijk traject”, heeft de consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u De Draad van Ariadne bv: per gewone post of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, richt u het volgende schrijven aan De Draad van Ariadne bv, per post of per e-mail: “Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende diensten herroep: …, besteld op …, uw naam: … uw adres: … de datum: … uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend).”

8.2. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat De Draad van Ariadne bv op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van De Draad van Ariadne bv terug.

8.3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen (artikel VI.53 WER):

  • voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u heeft erkend dat u uw herroepingsrecht verliest zodra De Draad van Ariadne bv de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken, 

  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u heeft erkend dat u uw herroepingsrecht daarmee verliest. 

Bij de audiofragmenten “Mijn Herbronning” betekent dit dat, aangezien onmiddellijk na inschrijving het cursusmateriaal van “Mijn Herbronning” elektronisch aan u ter beschikking wordt gesteld en aangezien deze audiofragmenten zowel onmiddellijk te bekijken zijn als te downloaden, kan een inschrijving voor de audiofragmenten “Mijn Herbronning” niet worden herroepen en geldt het herroepingsrecht niet.  

U aanvaardt uitdrukkelijk dat u het herroepingsrecht verliest van zodra het eerste audiofragment naar u wordt verzonden. Dit materiaal is onmiddellijk na betaling beschikbaar via een geautomatiseerd proces dat niet kan worden tegengehouden.

9. Annulatieregeling 

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden, ofwel per aangetekend schrijven ofwel per e-mail waarvan De Draad van Ariadne bv de goede ontvangst bevestigt

Bij annulatie van de inschrijving tot 14 dagen voor de aanvang van de sessie is een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de deelnameprijs verschuldigd ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

Bij annulatie van de inschrijving bij minder dan 14 dagen voor de aanvang van de sessie is de volledige deelnameprijs verschuldigd ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen. Afwezigheid of vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding worden niet gecompenseerd.

De annulatie is slechts geldig wanneer de klant een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulatie. Deze annulatiebevestiging impliceert in geen geval dat De Draad van Ariadne bv afziet van de schadevergoeding bij annulatie van de opleiding.

10. Verschuiving lesdata 

Als de klant genoodzaakt is de ingeplande dagen te verschuiven, kan dat onder volgende voorwaarden.

Als de vraag tot verschuiving gebeurt in de periode tussen 5 weken en 2 weken voor de start van de geboekte sessie(s), wordt 25 % van de lesdagvergoeding gefactureerd. Het gaat hier om een bijkomende kostenvergoeding bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding.

De nieuwe datum die wordt afgesproken moet vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum.

De klant betaalt bovendien alle kosten die door De Draad van Ariadne bv reeds gemaakt werden voor de reservatie van lokalen.

Er wordt één keer een verschuiving toegestaan. In het geval van een tweede verschuiving gelden de voorwaarden van de annulatieregeling.

Als de vraag tot verschuiving gebeurt in de periode van twee weken voor de start van de geboekte dagen, gelden de voorwaarden van de annulatieregeling.

11. Overmacht 

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.

Gevallen van overmacht zijn (deze opsomming is niet-limitatief): stakingen, bedrijfsblokkades, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, ... Ziekte van de deelnemer is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

12. Tarieven en betalingen 

De Draad van Ariadne bv hanteert volledige transparantie op het vlak van haar tarieven. Het bedrag van de factuur dekt de prestaties van De Draad van Ariadne bv.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt voor de prestaties van De Draad van Ariadne bv een uurtarief aangerekend, dat bepaald wordt op basis van het soort dienstverlening. 

Specifieke kosten gemaakt in het kader van de dienstverlening worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant en zonder korting betaalbaar.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief transportkosten, exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die de klant of De Draad van Ariadne bv op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of De Draad van Ariadne bv verplicht is in rekening te brengen. 

De Draad van Ariadne bv zal voor aanvang en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot vragen door middel van een voorschotfactuur of provisie. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de klant aan De Draad van Ariadne bv moet betalen voorafgaand aan een tussentijdse factuur of eindfactuur. De Draad van Ariadne bv verrekent alle betaalde voorschotten bij opmaak van de eindfactuur.

 Wanneer De Draad van Ariadne bv diensten verleent voor meerdere met elkaar verbonden personen of rechtspersonen, zijn deze personen of rechtspersonen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al hetgeen zij of één van hen verschuldigd is zijn aan De Draad van Ariadne bv. Pas vanaf de beëindiging van de samenwerking met één van de personen of rechtspersonen is deze respectieve persoon of rechtspersoon niet meer gehouden voor prestaties geleverd aan de andere personen of rechtspersonen na deze beëindiging. Voor alle prestaties geleverd tot op het ogenblik van beëindiging van de samenwerking blijft de respectieve persoon of rechtspersoon hoofdelijk gehouden.

De klant dient de facturen te betalen binnen de 15 kalenderdagen na datum van het betalingsverzoek. Indien de klant niet akkoord gaat met de factuur moet hij deze binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk (per brief aangetekend met ontvangstbewijs) op gemotiveerde wijze protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar. 

Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 10 % per jaar op.

Bij gebreke aan een tijdige betaling van de factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) door de klant kan De Draad van Ariadne bv, zonder de klant voorafgaand in gebreke te moeten stellen, bij toepassing van artikel 1147 BW een forfaitaire schadevergoeding eisen ten belope van 10% van het verschuldigde saldo, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

De Draad van Ariadne bv heeft, zonder de klant voorafgaand in gebreke te moeten stellen, het recht om hetzij alle verdere prestaties op te schorten tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

13. Aansprakelijkheid 

De Draad van Ariadne bv gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door De Draad van Ariadne bv steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet. 

Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien De Draad van Ariadne bv niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 De Draad van Ariadne bv is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening, ongeacht of deze derden hun lonen aan De Draad van Ariadne bv dan wel rechtstreeks aan de klant hebben aangerekend.

14. Bevoegdheid van de rechtbank

De rechtsverhouding tussen de klant en De Draad van Ariadne bv is exclusief onderworpen aan Belgisch recht. Ingeval van betwisting tussen De Draad van Ariadne bv en de klant zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn.

bottom of page