top of page

Privacy verklaring retraite

Waarom deze privacyverklaring?

De Draad van Ariadne bv hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil De Draad van Ariadne bv jou wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleen je expliciet jouw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door De Draad van Ariadne bv.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van De Draad van Ariadne bv.

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen, als jij een product en/of dienst afneemt van De Draad van Ariadne bv of als jij hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform/website/applicatie… www.ariadnewils.be is een initiatief van:

De Draad van Ariadne bv
Amandus Geenenlaan 10 bus 3, 2100 Deurne (Antwerpen)
BTW-nummer BE0675.606.483
E-mail: hallo@ariadnewils.be
Telefoon: +32 0474 38 50 53

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en/of opgeslagen?

De Draad van Ariadne bv verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door De Draad van Ariadne bv:

 • Identificatiegegevens - Persoonlijke identificatiegegevens

 • Identificatiegegevens - Elektronische identificatiegegevens

 • Identificatiegegevens - Elektronische lokalisatiegegevens

 • Beroep en betrekking - Huidige betrekking

 • Identificatiegegevens - Elektronische identificatiegegevens

 • Persoonlijke kenmerken - Persoonlijke bijzonderheden

Door De Draad van Ariadne bv worden de volgende persoonsgegevens van jou opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, beroep, voedselallergieën of intoleranties

 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: jouw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, en eventuele bedrijfsgegevens.

 • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou in te zien, te wijzigen en te verwijderen op eenvoudige vraag via hallo@ariadnewils.be.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt De Draad van Ariadne bv altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met De Draad van Ariadne bv verbonden zijn of met enige andere partner van De Draad van Ariadne bv.

De Draad van Ariadne bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 • Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

 • Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

 • Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

 • Voor het bijhouden van uw identificatie gegevens wordt gebruikt gemaakt van een CRM systeem. Persoonsgegevens worden in dat systeem dus bijgehouden.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het e-mailadres hallo@ariadnewils.be

 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De Draad van Ariadne bv verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens. 

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van De Draad van Ariadne bv worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van De Draad van Ariadne bv bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan De Draad van Ariadne bv en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt HRD Academy zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen De Draad van Ariadne bv.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. De Draad van Ariadne bv heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer, tablet of je mobiel apparaat geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer, tablet of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van:

 • ‘First party cookies’ : Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 • ‘Third Party cookies’ : Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

De Draad van Ariadne bv verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal De Draad van Ariadne bv onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van De Draad van Ariadne bv uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer De Draad van Ariadne bv uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal De Draad van Ariadne bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar hallo@ariadnewils.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan De Draad van Ariadne bv. De Draad van Ariadne bv zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. 
U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; 

 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt; 

 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

De Draad van Ariadne bv beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die HRD Academy nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; 

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; 

 • Wanneer HRD Academy de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

 • Gedurende de periode die HRD Academy nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De Draad van Ariadne bv staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij De Draad van Ariadne bv dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.
Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal De Draad van Ariadne bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar hallo@ariadnewils.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan De Draad van Ariadne bv verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker. 
Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal De Draad van Ariadne bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar hallo@ariadnewils.be

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door De Draad van Ariadne bv bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal De Draad van Ariadne bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar hallo@ariadnewils.be

bottom of page